Algemene voorwaarden Zelan Outdoor / Zelan Climbing

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

1.1

Dienstverlener: de gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam Zelan Outdoor v.o.f. . Ook aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’ ;

1.2

Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven of in wiens naam wij een evenement organiseren;

1.3

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert;

1.4

Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij het evenement organiseren;

1.5

Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

Artikel 2 Offertes

2.1

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

2.2

Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht door leveranciers;

2.3

Onze offertes zijn 14 dagen geldig. Na deze periode vervallen eventuele opties en behouden wij ons het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Artikel 3 Uitvoering van een overeenkomst

3.1

Wij zullen elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en zijn gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen;

3.2

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht –hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze –, die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht;

3.3

Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever;

3.4

Reclames met betrekking op door ons georganiseerde evenementen dienen binnen een week na afloop van het evenement schriftelijk bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen;

Artikel 4 Verantwoordelijkheden opdrachtgever

4.1

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

4.2

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van (een der) actieve of passieve deelnemers;

Artikel 5 Opschorting / Annulering

5.1

Wanneer de opdrachtgever een opdracht geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor ons ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen opdrachtgever aan het Evenementenbureau verschuldigd is/was indien de aanvaarde opdracht wel had worden uitgevoerd en wel volgens de navolgende schade:

5.1.1

6 maanden voor aanvang van aangevraagde activiteit: 15%

5.1.2

3 maanden voor aanvang van aangevraagde activiteit: 30%

5.1.3

1 maand voor aanvang van aangevraagde activiteit: 50%

5.1.4

Korter dan één week voor aanvang van aangevraagde

activiteit: 100%

5.2

Opdrachtgever kan bij een verzekeringsmaatschappij een evenementen annuleringsverzekering afsluiten voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen;

5.3

Wij behouden ons het recht voor het evenement, voordat het is aangevangen, te annuleren wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt ondermeer verstaan:

5.3.1

Staking, schaarste van goederen, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen;

5.3.2

(De dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen;

5.4

In geval van de onder lid 5.3 genoemde annulering door ons worden de kosten door de opdrachtgever vergoed;

5.5

Wanneer het gezien de slechte weersomstandigheden, naar onze ervaring en expertise onverantwoord is het evenement doorgang te laten vinden, worden de kosten door de opdrachtgever betaald;

5.6

Wij zijn verplicht ambtelijk bevel op te volgen, de kosten die hier uit voortvloeien of mee samenhangen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed;

Artikel 6 Betaling

6.1

De door ons vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;

6.2

De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere termijn werd overeengekomen;

6.3

Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met oplopende percentages van de totaalprijs, gelijk aan de periodes zoals deze ook gelden voor annulering. Het voorschot moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;

6.4

Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening is de opdrachtgever, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als hele telt. Alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom (met een minimum van € 150,-);

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1

Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, zijn wij nooit aansprakelijk;

7.2

In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totaalprijs van het evenement;

7.3

Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan ons gemeld te worden binnen 8 dagen na uitvoering van het evenement. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan;

7.4

Deelnemers moeten zich er van bewust zijn dat deelname aan onze activiteiten grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen en zij daarvoor in goede gezondheid dienen te zijn;

7.5

Wij kunnen tijdens de uitvoering van het evenement besluiten tot afgelasting over te gaan indien deelnemers en publiek aanwijzingen van onze medewerkers, die noodzakelijk zijn om een veilig verloop van het evenement te kunnen waarborgen, niet opvolgen en/of als zij zich ontrekken aan de geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten. De aanwezige coördinator van het Evenementenbureau is hiertoe gerechtigd. In dergelijke gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor de geleden schade;

Artikel 8 Overmacht

8.1      

Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn                                     schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

8.2     

Voor zover wij voor uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk zijn van al dan niet ons ingeschakelde derden, zullen       tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan ons toegerekend kunnen worden;

8.3       

Wij hebben het recht te zorgen voor een behoorlijk vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra wij daarvan zelf op de hoogte zijn;

8.3.1    

Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan onze zijde, is opdrachtgever ons een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door ons gepresteerde;